Lều Đố Vui

NGÀY 1/11- LỄ KÍNH CÁC THÁNH NAM NỮ.

"Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng