Đất Hứa

Dự án trung tâm sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, phục vụ cho nhu cầu Mục Vụ của giáo phận.…
"NẾU NHƯ CHÚA CHẲNG XÂY NHÀ, THỢ NỀ VẤT VẢ CŨNG LÀ UỔNG CÔNG" (Tv26) Hôm nay tại mảnh đất…
“TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI TIN” (Mc 9,23) Sự phó thác và cậy trông vào công cuộc…