Đất Hứa

TỔNG GIÁO PHẬN SÀIGÒN THIẾU NHI THÁNH THỂ LIÊN ĐOÀN ANRÊ PHÚ YÊN THƯ NGỎ CHIẾN DỊCH XÂY DỰNG ĐẤT…
"NẾU NHƯ CHÚA CHẲNG XÂY NHÀ, THỢ NỀ VẤT VẢ CŨNG LÀ UỔNG CÔNG" (Tv26) Hôm nay tại mảnh đất…
“TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ ĐỐI VỚI NGƯỜI TIN” (Mc 9,23) Sự phó thác và cậy trông vào công cuộc…