Lều Phong trào TNTT

NGHIÊM TẬP

Nghiêm tập là một trong những bài khoá thực hành quan trọng mà Phong trào sử dụng phối hợp với Phương pháp hàng đội, nghệ thuật chỉ huy... Nghiêm tập còn là cách rèn kỷ luật, tư cách, tác phong... cho người Thiếu Nhi. Cần thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới và được lặp đi lặp lại cho quen.

 

QUY CHẾ HUẤN LUYỆN

Đã được Đức giám mục đặc trách Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi chính thứ phê chuẩn ngày 21.4.2019

 HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

ỦY BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI

 

NỘI QUI THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

NGUỒN GỐC – DANH XƯNG

 

Năm 1870 do lời xin của cha Henri Ramière, Đức Giáo Hoàng Piô IX chúc lành cho các người trẻ thuộc “Đạo quân của Đức Giáo Hoàng” nhằm hỗ trợ Tòa Thánh trong việc truyền giáo bằng sự rước lễ, dâng ngày, hy sinh để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, tổ chức này được gọi là Nghĩa Binh (Crusaders) và trực thuộc Hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Năm 2016 hội này được Đức giáo hoàng Phanxico canh tân và đổi tên thành Mạng lưới cầu nguyện và Thiếu Nhi Thánh Thể toàn cầu.