Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn…
Ý cầu nguyện chung: Cầu cho những người đang bị trầm cảm. Xin cho những người đang bị trầm cảm…