Cử điệu: Con Hát Dâng Mẹ

Video Vũ Điệu: Lên Đường Với Đức Kitô

 

 

NGHIÊM TẬP

Nghiêm tập là một trong những bài khoá thực hành quan trọng mà Phong trào sử dụng phối hợp với Phương pháp hàng đội, nghệ thuật chỉ huy... Nghiêm tập còn là cách rèn kỷ luật, tư cách, tác phong... cho người Thiếu Nhi. Cần thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới và được lặp đi lặp lại cho quen.

 

QUY CHẾ HUẤN LUYỆN

Đã được Đức giám mục đặc trách Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi chính thứ phê chuẩn ngày 21.4.2019