Lều Kỹ Năng

Cử điệu: Con Hát Dâng Mẹ

Video Vũ Điệu: Lên Đường Với Đức Kitô

 

 

Cử điệu bài Hừng Đông Vươn Lên

 

I/ SƠ LƯỢC VỀ MẬT THƯ:

  1. Định nghĩa:

     Mật thư là một văn bản chứa đựng một thông tin hay mệnh lệnh đã được mã hóa để giữ bí mật nội dung và chỉ giải mã được bằng những quy ước đã quy định truớc bởi người gởi và người nhận.