Ý truyền giáo: Cầu cho các giáo lý viên.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo lý viên, sẵn sàng để loan báo Lời Chúa, trở nên những chứng nhân, với lòng can đảm và sáng tạo, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. 

 

Ý cầu nguyện chung: Cầu cho những người đang bị trầm cảm.

Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức có thể tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng, giúp họ mở lòng hướng đến sự sống. 

 TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 
⏰ NGÀY 28/11/2021 ⏰

 TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 
⏰ NGÀY 28/11/2021 ⏰

 TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 
⏰ NGÀY 31/10/2021 ⏰